Stats

  • Player
  • Team

#

Name

Team

Matches Played

Super Raids

1

Ashu

Malik

Raider

23

9

2

Parteek

Dahiya

Raider

20

9

3

Arjun

Deshwal

Raider

23

7

4

Vinay

Raider

23

6

5

Sonu

Raider

18

5

6

Sushil

Raider

16

5

7

Maninder

Singh

Raider

21

5

8

Pawan

Sehrawat

Raider

21

5

9

Guman

Singh

Raider

18

4

10

Pankaj

Mohite

Raider

22

4

Loading...