Stats

  • Player
  • Team

#

Name

Team

Matches Played

Super Raids

1

Maninder

Singh

Raider

21

11

2

Bharat

Raider

23

11

3

Pardeep

Narwal

Raider

22

9

4

Arjun

Deshwal

Raider

24

7

5

Vikash

Kandola

Raider

24

6

6

Shrikant

Jadhav

Raider

21

6

7

Surender

Gill

Raider

14

6

8

Ashu

Malik

Raider

23

6

9

Akash

Shinde

Raider

22

5

10

Guman

Singh

Raider

18

5

Loading...