Stats

  • Player
  • Team

#

Name

Team

Matches Played

Super 10s

1

Maninder

Singh

Raider

11

9

2

Pawan

Sehrawat

Raider

11

8

3

Arjun

Deshwal

Raider

10

7

4

Naveen

Kumar

Raider

9

7

5

Abhishek

Singh

Raider

11

4

6

Pardeep

Narwal

Raider

11

4

7

Surender

Gill

Raider

11

4

8

Rakesh

Raider

10

3

9

Meetu

Raider

10

3

10

Vikash

Kandola

Raider

10

3